Navn, hjemsted og formål

 

 § 1.

 

Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dommervænget 16-28 og 32.                      

Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune

 

 

§ 2.

Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr. 5 l og 5 m Nymarken, Roskilde Jorder, beliggende Dommervænget 16-28 og 32, 4000 Roskilde.

 

 

 

Medlemmer

 

§ 3.

 

Stk. 1.

Som medlem kan optages enhver myndig person, der bebor, eller som med bestyrelsens godkendelse samtidig med optagelsen flytter ind i lejligheden.

Andelshaveren har bopælspligt, hvilket betyder at andelshaveren skal have folkeregisteradresse i andelsboligen og benytte den som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen. Benyttelsen af ejendommen skal respektere de på ejendommen lyste servitutter.

 

Stk. 2.

Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller juridisk person, som har købt andelene på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt.

Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/ erhversandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamlinger, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1.

Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 18.

 

Stk. 3.

Generalforsamlingen kan beslutte, om lejere af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, samt om ejendomsfunktionærer kan optages som medlemmer i foreningen.

 

 

 

Indskud, hæftelse og andel

 

§ 4.

 

Stk 1.

For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlem, udgør indskuddet kr. 350,00 kr. pr. kvadratmeter, der betales kontant.

Antallet af kvadratmeter er opmålt for den enkelte bolig ved stiftelsen, og udgør grundlaget for fordelingstallet.

I indskuddet modregnes, hvad der ved stiftelsen indestår som depositum og/eller forudbetaling og på indvendig vedligeholdelseskonto.

 

Stk. 2.

Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen kan der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 16 og § 17 godkendes for andel og lejlighed.

 

 

§ 5.

 

 

Stk. 1.

Den personlige hæftelse sammen med foreningens øvrige medlemmer er begrænset, det vil sige pro rata, efter lejlighedens areal for så vidt angår bankgæld, og der er ikke nogen personlig hæftelse overhovedet for så vidt angår kreditforeningsgæld.

 

Såfremt det på et senere tidspunkt bliver aktuelt at hæfte solidarisk for nogen del af pantegælden, skal dette i givet fald godkendes på en generalforsamling i henhold til udsendt dagsordensforslag.

Den enkelte andelshaver kan for sit eget vedkommende nedlægge veto mod at påtage sig solidarisk hæftelse, hvilket skal ske i forbindelse med afstemningen.

Denne vetoret kan ikke ændres uden andelshaverens samtykke, og denne bestemmelse kan kun ændres ved enstemmighed i henhold til vedtægternes § 27,

Stk. 2.

Et medlem eller hans bo hæfter efter § 5 stk. 1, indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Stk. 3.

I øvrigt hæfter medlemmerne for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.

 

 

§ 6.

 

Stk. 1.

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud pr. kvadratmeter. Ændringer af fordelingstallet kræver enstemmighed.

Stk. 2.

Såfremt foreningen benytter den offentlige ejendomsvurdering som beregningsgrundlag for andelsværdien, og ejendomsværdien falder ved meddelelse efter sidste ordinære generalforsamling, er bestyrelsen bemyndiget til at regulere andelsværdi­beregningen uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, på basis af den nye ejendomsvurdering eller eventuelt på basis af indhentet mæglervurdering med henblik på at holde en stabil kronekurs.

Stk. 3.

Samme reguleringsprincip som i stk. 2 vil være gældende såfremt foreningen benytter en mæglervurdering som beregningsgrundlag for andelsværdien.

Stk. 4.

Den af generalforsamlingen til enhver tid godkendte andelsværdi er bindende for medlemmerne, også selv om generalforsamlingen ikke har godkendt den maksimalt opnåelige andelsværdi.

 

 

§ 7.

 

Stk. 1.

Andelene kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §15 – § 22, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

 

Stk.2.

Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven.

Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.

Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i helhold til andelsboligforeningslovens § 4a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.

Stk. 3.

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Der kan maksimalt anføres 2 navne på andelsbeviset. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis, mod et gebyr som fastsættes af bestyrelsen, og som opkræves af administrator.

 

 

Boligaftale

 

§ 8.

Stk. 1.

Mellem foreningens bestyrelse og det enkelte medlem kan oprettes en skriftlig boligaftale. Boligaftalen kan også omfatte pulterrum og kælderrum efter bestyrelsens nærmere fordeling.

 

Stk. 2. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af indmeldelsesbetingelserne, disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

 

 

Boligafgift

 

§ 9.

Stk. 1.

Boligafgiftens størrelse for den samlede ejendom fastsættes af generalforsamlingen og fordeles på hver enkelt lejlighed efter lejlighedens bruttoareal.

 

Stk. 2.

Endvidere kan efter kvalificeret flertal på en generalforsamling opkræves et bidrag til grundfond til imødegåelse af uventede ekstraordinære store udgifter.

Grundfonden kan maksimalt svare til 2% af den til enhver tid værende kontante ejendomsværdi og kan opkræves over perioder på indtil 4 år. Andelen af grundfonden tillægges andelens værdi, jfr. § 16 og § 17.

 

 

Vedligeholdelse mv.

 

§ 10.

 

Stk. 1.

Foreningen er ansvarlig for al udvendig vedligeholdelse. Hvilket kort sagt er alle installationer udenfor lejlighederne. Herunder bygninger, vinduer, forsyningsledninger og fælles installationer, lodrette vandrør, faldstammer og fibernet frem til den enkelte lejlighed.

Stk. 2.

Andelshaveren er ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse. Hvilket kort sagt er alt hvad der er installeret indenfor lejlighedens fire vægge.

Den indvendige vedligeholdelse omfatter derfor ikke bare tapetsering, maling og hvidtning, men tillige fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr. Vedligeholdelse af elektriske installationer, radiatorer, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer.

Stk. 3.

Vedtager en generalforsamlingen at iværksætte større vedligeholdelses­arbejder eller forbedringer af ejendommene er beslutningen endelig, og kan ikke indbringes for domstolene.

Stk. 4.

Den enkelte andelshaver er ansvarlig for skader på fælles installationer uden for lejligheden, som skyldes at en andelshaver groft har tilsidesat sin indre vedligeholdelsespligt.

Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen er til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden reparation på andelshaverens regning. Kravet skal fremsendes skriftlig. Andelshaveren er ansvarlig for at foreningens håndværkere har adgang til lejlighederne uden unødig forsinkelse.

Foreningen har derudover ret til at lade skaden reparere øjeblikkeligt forsåvidt som der er fare for følgeskader på foreningens ejendomme.

Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til andelsboligen for at konstatere om vedligeholdelsesarbejderne er udført.

Efterkommes krav fra bestyrelsen ikke kan bestyrelsen på foreningens vegne vælge at ekskludere andelshaveren, eller sætte lejligheden i stand for andelshaverens regning.

 

 

Forandringer

 

§ 11.

Stk. 1.

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden.

Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Byggetilladelser skal forevises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes.

Stk. 2.

Andelshavere må ikke lade foretage opsætninger, reparationer eller ændringer der ændrer ejendommens udseende udadtil. Herunder hører opsætning af antenner, parabolantenner, skilte og reklamer.

 

Ønsker et medlem at gribe ind i de fælles bygningsdele og installationer, skal arbejdet, inden det bringes til udførelse, godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed og kan kun nægte godkendelse i relevante tilfælde.

Stk. 3 :

Alle større ændringer omkring badeværelse og køkken skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen

 

 

                                                                    Udlejning   mv.

 

§ 12.

 

 

Stk. 1.

En andelshaver kan helt eller delvist fremleje, udleje værelser eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som efter lejeloven.

Andelshaveren skal i god tid inden fremleje iværksættes, skriftlig meddele bestyrelsens repræsentant, foreningens administrator, til hvem fremleje finder sted samt vilkårene herfor, idet administrator inden forløbet af 10 arbejdsdage enten skal godkende den medsendte lejekontrakt, eller inden for samme frist meddele hvilke yderligere krav, der stilles til kontraktens indhold.

 

 

Stk. 2.

Ved udleje af værelser er foreningen berettiget til en fremlejeafgift på 10 % af den til enhver tid værende boligafgift for andelshaveren. Beløbet skal anvendes til dækning af foreningens ekstra udgifter til vand, el, renovation, storskrald, vedligeholdelse og brug af foreningens faciliteter såsom cykelkælder, vaskerier, legepladser,   parkeringspladser og bygninger.

 

 

Stk 3.

Bestyrelsen kan nægte tilladelse til fremleje/udleje/udlån til et antal personer, der vil overstige antallet af beboelsesrum, eller såfremt bestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at nægte tilladelse.

 

Stk 4.

Fremlejemålet kan vare indtil 2 år, hvorefter bestyrelsen kan kræve, at det ophører. Bestyrelsen kan herudover tillade udlejning/udlån, såfremt bestyrelsen skønner det rimeligt.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen kan nægte tilladelse til hel eller delvis erhvervsmæssig drift, som af bestyrelsen skønnes at være til gene for beboerne.

 

  

 

Husorden

 

§ 13.

Generalforsamlingen har fastsat regler for husorden, som løbende justeres.

Gentagne overtrædelser af husordenen, som ikke ophører efter 7 dages anbefalet påkrav fra bestyrelsen eller fra administrator, betragtes som væsentlig misligholdelse af forpligtelserne overfor foreningen og kan medføre sanktioner som nævnt i § 24.

 

 

 

Administration

 

§ 14.

Stk. 1.

Foreningen administreres af en bestallingshavende og ansvarsforsikret advokatfirma eller andet professionelt administrationsfirma der har tegnet ansvars – og kautionsforsikring til at administrere andelsboligforeningen.

Der foretages valg af administrator hvert år på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator ved almindeligt flertal.

Administrator skal antages med minimum tre måneders gensidig opsigelsesvarsel.

Administrator må ikke ved retterne eller nævn m.v. være fundet skyldig i tilsidesættelse af god administratorskik eller nogen andre overtrædelser af indgåede administrationsaftaler.

 

Stk. 2.

Andelsboligforeningens midler skal indsættes på konti, der tilhører andelsboligforeningen i et pengeinstitut. Alle indbetalinger til andelsboligforeningen det være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andelsboliger eller andet, skal ske til disse konti. Foreningen giver ejendomsadministrator fuldmagt til konti med de begrænsninger der anbefales af foreningens statsautoriserede revisor.

Stk. 3.

Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvarsforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

 

 

Overdragelse af andelen

 

§ 15.

 

 

Stk. 1.

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel.

Andelshaveren bestemmer selv, til hvem andelen skal overdrages. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Bestyrelsen kan kun nægte godkendelse såfremt der findes væsentlige og relevante grunde herfor. Afslag skal meddeles skriftlig senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om hvem der indstilles til andelen.

 

Stk.2.

Andelshavere, som indtegner sig på intern venteliste har fortrinsret til ledigblevne lejligheder, både hidtil udlejede lejligheder og lejligheder, som fraflyttende andelshavere ikke selv disponerer over. Den lejlighed, som derved bliver ledig, disponerer foreningen herefter over i henhold til ventelisterne.

 

Stk.3.

De personer, der ved stiftelsen blev anvist af stiftende andelshavere, og som derved blev indtegnet på en anvisningsventeliste har fortrinsret, efter dem der er indtegnet på den interne venteliste, men før dem der er indtegnet på en eventuel almindelig venteliste (ekstern), til ledigblevne lejligheder. Både hidtil udlejede lejligheder og lejligheder, som fraflyttende andelshavere ikke selv disponerer over.

Den lejlighed, som derved bliver ledig, disponerer foreningen herefter over i henhold til ventelisterne.

 

Stk. 4.

Bestyrelsen eller administrator kan herudover have ansøgere indtegnet på almindelig venteliste. Den ansøger, som står øverst på ventelisten har fortrinsret til andelen.

 

Stk. 5.

Gebyr for indtegning på ventelisterne kan nærmere fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 6.

Andelshavere i foreningen har altid fri bytteret indbyrdes. I så fald kræves købesummen ikke deponeret eller garanteret, men berigtiges i øvrigt som nævnt i § 18 m.fl.

 

 

Overdragelsessum

 

§ 16.

 

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

 

 

§ 17.

Stk. 1.

Bestyrelsen skal endvidere godkende prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Stk. 2.

Foreningen ved bestyrelsen vælger en vurderingsmand. Sælger kontakter administrator for at de kan rekvirere ejendommens vurderingsmand til at vurdere lejligheden for værdiansættelse af forbedringer, tilpasset løsøre og mangler.

Vurderingsmanden kontakter selv sælger og aftaler tidspunkt for vurderingen. Administrator foranlediger bestyrelsens godkendelse af vurderingsrapporten, der også sendes i kopi til sælger til orientering.

 

En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte at klausulen skal oprettes på en standardformular.

 

Stk. 3.

Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af vurderingsmanden godkendte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen evt. fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold.

Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den hidtidige og fremtidige andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.

Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaverne som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den hidtidige og fremtidige andelshaver og foreningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

 

 

Fremgangsmåden

 

§ 18.

Stk. 1.

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget og en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar.

Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse og om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

 

 

Stk. 2.

Foreningen ved bestyrelsen fastsætter de nærmere praktiske retningslinjer omkring overtagelsen i samarbejde med administrator.

Foreningens valgte vurderingsmand skal vurdere lejligheden for værdiansættelse af forbedringer, tilpasset løsøre og mangler. Vurderingsmandens rapport betales af sælger.

Der foretages obligatorisk syn på VVS og El af foreningens valgte autoriserede håndværkere i henhold til gældende lovgivningom forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom samt gældende retningslinjer fra sikkerhedsstyrelsen. Rapporterne skal foreligge inden lejlighedens vurdering og skal betales af sælger.

Hvis der forefindes ulovlige VVS installationer eller andre fejl, som f.eks. toilet som løber, vandhane der drypper, skal forholdene lovliggøres før salg. Hvis der forefindes ulovlige elinstallationer eller andre fejl, som f.eks. løse afbrydere og kontakter, lampeudtag, ulovlige installationer i badeværelse og køkken, så skal der foretages lovliggørelse af disse.

 

Stk. 3.

Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der efterfølgende skal forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse for at være gyldig.

 

 

Stk. 4.

Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen og overdragelsesaftalen udarbejdes af administrator. Overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant – eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion.

Købesummen skal indbetales senest 2 uger før overtagelsesdagen. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 3 uger før overtagelsesdagen skal køber senest en uge efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for den. Det deponerede / garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 2 uger før overtagelsesdagen.

Ejerskiftet berigtiges af administrationen / bestyrelsen. Gebyret herfor betales af parterne efter de til enhver tid fastsatte regler herom.

 

Stk. 5.

Overdragelsessummen skal indbetales til administrator/subsidiært til foreningens pengeinstitut, som efter fradrag af evt. tilgodehavender, og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

I stedet for indbetaling af overdragelsessummen kan overdragelsessummen berigtiges ved bankgaranti, idet garantien i så fald skal bero hos administrator/bestyrelsen. Administrator/bestyrelsen er ved afregningen overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligydelse, efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Afregning foretages snarest efter overtagelsen.

Såfremt afregning sker inden fraflytning, er bestyrelsen/administrator endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav, f.eks. i anledning af mangler ved overtagelsen.

 

Stk. 6.

Såfremt køberen efter overtagelsen af lejligheden konstaterer væsentlige mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden, skal indsigelser gøres skriftligt gældende overfor såvel sælger som bestyrelse inden 14 dage efter overtagelsen.

 

Stk. 7.

Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler inden afregning, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

Stk. 8.

Overdragelsessummen med evt. fradrag som nævnt i stk. 3 – 6, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køberen.

 

 

§ 19.

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, kan bestyrelsen, uanset eventuel venteliste, bestemme hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 18.

 

§ 20.

En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et myndigt husstandsmedlem, som har været folkeregistertilmeldt i mindst 1 år, på uændrede vilkår. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, jfr. § 15.

 

 

                                                             Dødsfald  

 

§ 21.

I tilfælde af en andelshavers død er den pågældendes eventuelle samlever gennem mere end 1 år eller ægtefælle berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden på uændrede vilkår. Endvidere har boet ret til at overdrage lejligheden til anden side, i begge tilfælde stadig forudsat bestyrelsens godkendelse, jfr. § 15. Overdragelsen skal ske senest 3 måneder efter dødsfaldet, i modsat fald kan bestyrelsen disponere over lejligheden i henhold til § 19 eller bevilge fristforlængelse.

 

 

 

                                                                 Samlivsophævelse

 

§ 22.

Ved ophævelse af samliv mellem samlevere, som har haft fælles husstand i mindst 1 år, eller mellem ægtefæller, er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden på uændrede vilkår, forudsat bestyrelsens godkendelse, jfr. § 15.

 

 

 

                                                                    Opsigelse 

 

§ 23.

Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i § 15 – § 22 om overførsel af andel.

 

 

 

 

Eksklusion

§ 24.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde:

Stk. 1. 1

Når et medlem overtræder bestemmelserne om bopælspligt, jfr. § 3 stk. 1

 

1.2

Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 7 dage efter, at anbefalet skriftligt påkrav herom er afsendt til medlemmet.

 

1.3.

Når et medlem er i restance med boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3. dage efter, at anbefalet skriftligt påkrav herom er afsendt til medlemmet.

 

1.4.

Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt jfr. § 10, stk. 2 og 4

 

1.5.

Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve eller opsige lejemålet.

 

1.6.

Når et medlem gentagne gange groft overtræder husordenen, jfr. § 13.

Bestyrelsen kan under alle omstændigheder tage sociale hensyn ved beslutning om eventuel eksklusion.

 

 

1.7                                                                                                                                                                       Når et medlem direkte eller indirekte modtager vederlag for at fremme udefrakommende personers eller virksomheders økonomiske interesser i foreningen

                                                                                                                                                       

1.8                                                                                                                                                                             Når et medlem misbruger en andelshavers underskrift til at fremme en dagsorden andelshaveren  ikke har ønsket at fremme.  

 

Stk. 2

Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 15, stk. 3 eller § 19.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan ved betaling af forfaldne ydelser mere end 3 hverdage efter forfaldsdag fastsætte et strafgebyr herfor, dog maksimalt svarende til 4 gange lejelovens bestemmelser.

 

 

                                                             Generalforsamling

 

§ 25.

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og andelskroneværdi.

4. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af administrator.

9. Valg af statsautoriseret revisor.

10. Eventuelt.

 

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 3

Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til alle generalforsamliger, og skal påse at indkaldelsen er lovlig.   Det betyder at bestyrelsen skal kontrollere om dem der indkalder er andelshavere i foreningen. Der skal gives minimum 8 dage til kontrol af medlemslisten.

 

Stk. 4

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med minimum 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om tvingende nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Stk. 5

Det er kun tvingende nødvendigt at forkorte til 8 dage hvis foreningen kan lide økonomiske tab ved et normal varsel på 14 dage.

 

 

§ 26.

Stk. 1

Bestyrelsen kan vælge at pege på en bestallingshavende advokat som dirigent, hvilket i givet fald skal ske samtidigt med mødeindkaldelsen. Advokaten skal være habil i forhold til medlemmer af bestyrelsen, administrator og revisor.

 

Stk. 2

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det tillige er udsendt mindst 4 dage før generalforsamlingen.

 

 

Stk. 3

Udover andelshaveren har administrator og revisor samt en repræsentant for andelshaveren med fuldmagt adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Den adgangsberettigede kan ledsages af en personlig rådgiver, som ikke har taleret.

 

Stk. 4

Hvert andelsbevis giver een stemme. En andelshaver kan give skriftlig fuldmagt til en myndig person fra husstanden eller en anden andelshaver. Ingen kan stemme med mere end 1 fuldmagt.

 

Bestyrelsen kan ved indkaldelsen til en generalforsamling kræve at fuldmagter skal afleveres til bestyrelsen for kontrol senest 4 dage før generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot een stemmeberettiget forlanger det.

Stemmesedler skal være udleveret før generalforsamlingens start. Sedlerne indsamles af personer udpeget af dirigenten. Sedlerne optælles af personer udpeget af dirigenten.

Stemmeoptællingen skal overvåges af dirigenten, der alene vurdere om en stemmeseddel kan anses for at være gyldig.

 

 

§ 27.

 

Stk. 1

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlige beslutninger, jfr. stk. 2, eller beslutninger efter § 6, stk. 1, 2. afsnit.

Dog skal altid mindst 1/4 af foreningens medlemmer være til stede.

 

Stk. 2

Væsentlige beslutninger kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal.

 

Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Væsentlige beslutninger omfatter

1) vedtægtsændringer

2) nyt indskud

3) grundfond, jvf. § 9 stk. 2.

4) enhver låneomlægning / optagelse af lån / forhøjelse af kassekreditter

5) regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften

6) iværksættelse af forbedringsarbejder eller ikke påtrængende istandsættelsesarbejder hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30 – årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 10 %,

7) henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der årligt overstiger 10 % af den hidtidige boligafgift

 

Stk. 3

Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne eventuelt hæfter solidarisk og ændring af § 5 stk. 1 vedrørende vetoret kræver enstemmighed.

 

Stk. 4

Forslag om

01) køb / salg af fast ejendom

02) foreningens opløsning

kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer.

Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

§ 28.

Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden eller næstformanden og udsendes til samtlige medlemmer senest 6 uger efter generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelsen

 

§ 29.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 30.

Stk. 1

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en sekretær og / eller kasserer. Endvidere vælges 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 

Stk. 2

Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand.

 

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 3 på valg og i ulige år 2 på valg. Suppleanter vælges begge for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde  sted

 

 

Stk. 4

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes snarest muligt til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

Det vil sige senest 6 uger efter den dag hvor bestyrelsen ikke mere er beslutningsdygtig. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem, sker for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

 

Stk. 5

Indtil gyldigt valg finder sted, varetages den daglige ledelse af de resterende 1 – 2 medlemmer af bestyrelsen i samarbejde med administrator subsidiært revisor.

De resterende 1 – 2 medlemmer af bestyrelsen er ikke beslutningsdygtige, hvorfor de ikke må foretage nogle dispositioner udover dem der er nødvendige for den daglige drift. Der må ikke underskrives nogen aftaler på foreningens vegne, eller disponeres økonomisk ud over mindre reparationsopgaver der måtte opstå løbende i den daglige drift.

 

§ 31.

 

Stk. 1

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afgørelsen af en sag hvor vedkommende er inhabil. Som eksempler på inhabilitet kan nævnes at medlemmet

– selv er part i sagen eller repræsenterer en part i sagen.

– er beslægtet eller besvogret med en part i sagen.

– har personlige økonomiske interesser i udfaldet der er i konflikt med foreningens interesser.

 

Stk. 2

Et bestyrelsesmedlem må ikke indgå kontrakter eller aftaler med foreningens samarbejdspartnere ( eks. brug af foreningens håndværkere) uden forinden at oplyse bestyrelsen om indholdet af kontrakten / aftalen.   Bestyrelsen kan afvise kontrakter / aftaler, såfremt det skønnes at de strider mod foreningens interesser.

 

Stk. 3

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives så vidt muligt af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 4

Iøvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

 

§ 32.

 

Stk. 1

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, eller når et medlem af bestyrelsen eller ledende ejendomsfunktionær / vicevært begærer det. I så fald har viceværten, henholdsvis administrator ret til at deltage i det pågældende bestyrelsesmøde.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede, evt. ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens, respektiv næstformandens, stemme afgørende.

I øvrigt fremgår foreningens tegning af § 35.

 

 

Revision

 

§ 33.

Stk. 1

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen, jfr. § 25.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december (kalenderåret).

Stk. 2

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være konstateret. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

Regnskab og revisionsprotokol skal underskrives af bestyrelsen og administrator.

Stk. 3

Regnskab og revisionsprotokol skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

 

§ 35.

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem.

 

 

                                                                  Opløsning

 

§ 36.

 

Stk. 1

Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk.2

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 15. december 2 004 med senere ændringer på :

Den ordinære generalforsamling 14 marts 2 006.

Den   ordinære generalforsamling 29 april 2 015.

Den   ekstraordinære generalforsamling 14 juni  2 017