Vejledning til forståelse af lejlighedernes indvendige vedligeholdelse.

Som udgangspunkt er alle lejligheder underkastet lejelovens regler – både udlejede lejligheder og
”solgte” lejligheder (andelslejligheder) – med den virkning:

at udlejer (andelsboligforeningen) som hovedregel har den udvendige og indvendige vedligeholdelse
(bortset fra maling o.lign.), idet gælder en særlig undtagelse for lejerne, der har vedligeholdelsesforpligtelsen  på tappesteder, afløb, toilet, og låse samt hårde hvidevarer, så længe reparation er  økonomisk forsvarlig, og for andelshaverne gælder undtagelsen i vedtægten § 10, der er sålydende:

”Stk. 2. Andelshaveren er ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse. Hvilket kort sagt er alt hvad
der er installeret indenfor lejlighedens fire vægge.

Den indvendige vedligeholdelse omfatter derfor ikke bare tapetsering, maling og hvidtning, men
tillige fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr. Vedligeholdelse af elektriske installationer,
radiatorer, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer”.

Om rekvirering af håndværkere

Vedligeholdelsesarbejder til udførelse i de udlejede (ikke-solgte) lejligheder: Alle arbejder med
faktura til udlejer skal bestilles af andelsboligforeningen (inspektør, bestyrelsen eller administrator),
aldrig af lejer alene. Er arbejdet alene bestilt af lejeren, skal regningen altid udskrives til lejer,
uanset om arbejderne omfatter fællesinstallationer, med mindre, der er tale om en pludseligt opstået
nødsituationer, f.eks. et sprængt fælles vandrør.

For de ”solgte” andelslejligheder: Andelshaveren rekvirerer håndværkerne og betaler selv regningen
for alle opgaver indenfor § 10. Arbejder på ”gennemgående fællesinstallationer” skal bestilles
af andelsboligforeningen, dog gælder samme undtagelse som ovenfor om rene nødsituationer.
——
Håndværkerens forhold til administration og de regnskabsansvarlige bestyrelsesmedlemmer:
Specielt for de udlejede (ikke solgte) lejligheder: er det afgørende vigtigt, at det af fakturaen klart
fremgår, at ”udskiftning” af vandhaner, toilet, låse, komfur og køleskab m.v. var nødvendiggjort på
grund af alder og nedslidning, idet en mulig vedligeholdelse med nye pakninger, rensning af perlatorer,
nye tætningslister, samt rensning af afløb o. lign. udføres og betales af lejeren, ligesom det
bør anføres, om lejeren ved forsømmelse, uagtsom eller forsætlig adfærd har forvold skaden.

Specielt for arbejder i de ”solgte” andelslejlighederne: er det afgørende vigtigt, at en faktura, der
undtagelsesvist fremsendes til foreningen, indeholder præcise oplysninger om arbejdets karakter til
fastlæggelse af foreningens betalingsforpligtelse, idet der specielt for VVS gælder en afgrænsning
mellem andelshaverens individuelle forpligtelser og foreningens forpligtelser fra T-stykket på det
gennemgående forsyningsrør (varme, samt varmt og koldt vand) og T-stykket på fælles afledningsrør
(faldstammer i køkken og badeværelset). Alt derimellem er andelshaverens egen forpligtelse.