HUSORDEN

AB DOMMERVÆNGET 16-28 & 32.

1.0 Generelle bemærkninger

Husordenen har til formål at gøre det muligt for beboerne at leve i fred og fordragelighed med hinanden. Den enkelte lejer eller andelshaver er ansvarlig for at alle som bor i lejligheden og gæster overholder husordenen.

Andelsboligforeningen har i vedtægternes § 13 bestemt at generalforsamlingen fastsætter regler for husorden, som løbende justeres.

Gentagne overtrædelser af husordenen, som ikke ophører efter 7 dages anbefalet påkrav fra bestyrelsen eller fra administrator, betragtes som væsentlig misligholdelse af forpligtelserne overfor foreningen og kan medføre opsigelse af lejemålet efter Lejeloven eller eksklusion efter vedtægternes § 24.

2.0 Parkering

Der må kun parkeres på parkeringspladserne i de dertil afmærkede båse. Langtidsparkering af trailer, campingvogne og lignende er ikke tilladt. Carporte skal altid være lukkede og låste.

Ulovlige parkeringer uden for afmærkede båse er til gene for både beboere, udrykningskøretøjer og affaldshåndteringen.

Fra og med 1 september 2022 udløser en ulovlig parkering automatisk en advarsel fra foreningen.

Foreningen har ret til at fjerne en ulovligt parkeret bil (typisk stor firmabil) på beboerens regning hvis den er til alvorlig gene for beboere, driften, udrykningskøretøjer eller den kommunale affaldshåndtering. Der kan rejses erstatningssag over for enhver bilejer som parkere ulovligt på en sådan måde at det påfører foreningen udgifter.

3.0 Vedligeholdelse og brug af lejligheden

Andelshaveren er ansvarlig over for indre vedligeholdelse af lejligheden jævnfør vedtægternes § 10 stk. 2.

Alle beboere er ansvarlig for at undgå tilstopning af sanitære installationer ved at sikre løbende vedligeholdelse og rensning. Undgå at skylle planterester ud ! Samt forpligtiget til for egen regning at fjerne propper i den vandrette faldstammer.

Altanerne har ikke afløb, så beboerne må i tilfælde af stærk regn eller snefald selv sørge for at fjerne vandet/sneen fra altanerne. Beboerne skal tage hensyn til omgivelserne ved anbringelse af genstande som rager ud over altanbrystningens høje.

Tæpper og lign. må ikke rystes fra altanerne. Der må ikke opsættes foderbrædder og lignende ud for altankasseme og vinduerne. Der må ikke udlægges brød, foderkorn, madrester og madaffald på friarealerne, idet dette tiltrækker skadedyr.

Husk at altanerne er nødudgang i tilfælde af brand.

De små haver foran svalegangsblokkene skal vedligeholdes.

4.0 Støj

Håndværkere og herunder støjende værktøj må benyttes

Hverdage i tidsrummet kl. 09.00-19.00

Lørdage og søndage kl. 10.00 – 16.00

Der må ikke anvendes støjende værktøj på helligdage.

Radio fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter og andre støjkilder skal dæmpes således, at de ikke er til gene for øvrige beboere. Færdsel på trapper og gange skal af hensyn til øvrige beboere ske så stilfærdigt som muligt.

Fyrværkeri må kun anvendes på ejendommens område i to dage. Ved udløb af året den 31. december og den 1 januar i det nye år.

Kørsel med motordrevne køretøjer og cykler er ikke tilladt på stier og græsarealer.

5.0 Affald

Al affald skal sorteres og behandles efter gældende regler i Roskilde kommune.

Alle beboere kan få udleveret sorteringsvejledning ved henvendelse til bestyrelsen eller ejendomskontoret.

Der må ikke anbringes genstande ( møbler, sko, affald ect.) af nogen art på trapper, i fælles kældre eller friarealer. Kasserede møbler inkl. køleskab/komfur og lign. skal for egen rfegning afleveres på kommunens genbrugsplads.

6.0 Cvkler. knallerter, barnevogne, klapvogne, legetøj m.m.

Skal anbringes i cykelstativer og de dertil indrettede cykelkældre. Der må ikke anbringes andet i kælderrummet.

Barnevogne og klapvogne anbringes i barnevognsrum. Der må ikke anbringes andet i barnevognsrummet.

Cykeltrailer og knallerter placeres i knallertrummet hørende til hver blok. Hvis der ikke er mere plads kan bestyrelsen anvende alternativer.

7.0 Vaskerier og tørrerum

Ejendommens vaskerier må benyttes i tidsrummet klokken 07.00 – 21.00

Rengøring af vaskemaskiner,tørretumblere og vaskerum påhviler brugerne og skal foretages umiddelbart efter brug af vaskeriet.

Vaskerum og tørrerum er ikke opbevaringsrum for tøj m.m.

Drivvådt tøj skal hænges til tørre i de udendørs tørrerum.

Der må ikke fyldes ekstra vand på maskinerne. Det ødelægger elektronikken, og medfører et erstatningsansvar.

8.0 Husdyr

Det er tilladt at holde én hund eller én kat. Alle husdyr skal være forsikret og registreret i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. De skal altid holdes i snor på området, og hundeejere skal straks opsamle hundenes efterladenskaber udenfor hundetoilettet.

Det er ikke tilladt at holde nogen hunderacer som er forbudt ifølge Bekendtgørelse af loven om hunde (LBK nr 1373 af 30/11/2017), også kendt som Hundeloven.

Hvis der er tvivl om hvorvidt en hund tilhører en forbudt race, eller en krydsning af forbudte racer som nævnt i af § 1 a kan bestyrelsen eller administrator stille krav om at beboeren dokumenterer hundens race eller type af krydsning.

Besøgende/gæster må ikke medbringe hunderacer som er forbudt ifølge Hundeloven, og ingen husdyr må være til fare eller gene for andre beboere. Hunde skal føres i snor på ejendommens arealer. Hundetoilettet skal så vidt muligt benyttes, alle andre steder på ejendommens arealer skal hundens efterladenskaber straks fjernes af ejeren/føreren.

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i tørre- og vaskerum.

Det er ikke tilladt at holde krybdyr.(skildpadder undtaget)

9.0 Ejendomskontoret, Blok 28 G st. dør 1

Ejendomskontoret Dommervænget 28 G, stuen , dør 1 og Roskilde ejendomsservice træffes som anført med opslag i alle opgange. Som er :

Ejendomsinspektør Michael Jørgensen mobil 44 10 89 00

mandag – torsdag kl. 07.00 – 15.00 / fredage kl. 07.00 – 13.00

Har du efter arbejdstids ophør brug for akut hjælp skal der ringes til

Roskilde Ejendomsservice efter anvisninger givet på tavlen i opgangen.

Så tager de stilling til det videre sagsforløb.

Ingen andelshaver må tilkalde håndværkere på foreningens regning uden forudgående aftale med ejendomsinspektøren eller Roskilde Ejendomsservice.